• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Hiện tại đang sinh sống tại Mã An Sơn, An Huy. Tác giả lv4 của Khởi Điểm (Qidian).

Tác giả: Ngự Viêm