• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả: Họa Nhất Cục Kỳ Nan Giải