• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả lv4 của Khởi Điểm (Qidian).

Tác giả: Đại Biến Kiểm