• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Hiện đang sinh sống ở Hô Luân Bối Nhĩ, Nội Mông Cổ. Tác giả lv2 của Khởi Điểm (Qidian).

Tác giả: Nguyện Tâm Bất Biến