• Số truyện

    4
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả: Lưỡng Chích Trần Khiết Nam