• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Tác giả nữ. Xem phỏng vấn tại link: https://www.youtube.com/watch?v=9Etv_f0-a04

Tác giả: Hội Tố Thái Đích Miêu