• Số truyện

    2
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Duyệt Văn tập đoàn đại thần tác gia, internet văn học nổi danh tiên hiệp tác gia, ở tiên hiệp tiểu thuyết sáng tác độc hữu đặc sắc, thâm thụ người đọc yêu thích.

Tác giả: Tưởng Kiến Giang Nam