Top Converter

Top thạch

Top tiêu phí vàng

Top người dùng

Quy tắc lên bảng:

Top 1 converter được danh hiệu: Đệ Nhất Thần Thủ

Top 1 thạch được danh hiệu: Phú Khả Địch Quốc

Top 2-3 converter được danh hiệu: Tam Đại Thần Thủ

Top 2-3 thạch được danh hiệu: Đại Phú Hào

Top 4-10 converter được danh hiệu: Chuyển Ngữ Thần Thủ

Top 4-10 thạch được danh hiệu: Phú Hộ

Top 1 người dùng được danh hiệu: Vang Danh Tứ Hải

Top 1 tiêu phí vàng được danh hiệu: Phú Khả Địch Quốc

Top 2-3 người dùng được danh hiệu: Uy Trấn Nhất Phương

Top 2-3 tiêu phí vàng được danh hiệu: Đại Phú Hào

Top 4-10 người dùng được danh hiệu: Người Nổi Tiếng

Top 4-10 tiêu phí vàng được danh hiệu: Phú Hộ

Bảng xếp hạng sẽ Reset vào ngày đầu tháng

Danh hiệu có hiệu lực trong 1 tháng