Thần Thư Kỷ Nguyên

Chương 18 : Tiên! Võ! Văn!

Người đăng: Minh Tâm

Thiên Xà vương tu luyện năm trăm năm, thành tựu Nguyên Thần tu sĩ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ; càng là từng trải thâm hậu, vừa vặn vì hắn giải thích nghi hoặc. "Tiên Đạo nhất mạch, chia làm tam đại cảnh giới, mà mỗi cái đại cảnh giới, lại là chia làm một số cái cảnh giới nhỏ. Tu Sĩ bước thứ nhất, muốn Nhập Định, quan tưởng, xúc động Tinh Thần chi lực, rèn luyện linh hồn; đón lấy, muốn ngưng tụ thành Âm Thần, có thể tới lui ở trong thiên địa, có thể dạ hành, có thể nhật hành; mà Âm Thần đến cực hạn, tên là Khu Vật, xúc động bên trong đất trời, sấm sét phong hỏa lực lượng, phát động tấn công!" "Mà Âm Thần cô đọng vì là Nguyên Thần, bước vào đại cảnh giới thứ hai của tu sĩ, có thể coi vì là Đại Tu Sĩ. Đại Tu Sĩ, linh hồn mạnh mẽ, phép thuật kinh thiên, sức chiến đấu mạnh mẽ, càng là có thể thôi thúc Nguyên Thần lực lượng bổ dưỡng thân thể; một khi thân thể già yếu tử vong, cũng có thể Nguyên Thần thoát ly thân thể, chuyển thế mà đi!" "Đại Tu Sĩ, tuổi thọ ngàn năm. Đại Tu Sĩ, cần kinh nghiệm chín lượt thiên kiếp, rèn luyện Nguyên Thần, Nguyên Thần thuần dương, mới có thể thành tựu Tiên Nhân!" Thiên Xà vương êm tai nói. Lưu Tú trong lòng sáng như tuyết. Tiên Đạo tam đại cảnh giới, Tu Sĩ, Đại Tu Sĩ, Tiên Nhân. Trong đó Tu Sĩ cảnh, chia làm ba cái cảnh giới nhỏ; Nhập Định, Âm Thần, Khu Vật. Mà Âm Thần cảnh giới, lại là chia làm Dạ Du, Nhật Du hai cái cảnh giới. Ngưng tụ Nguyên Thần, bị trở thành Đại Tu Sĩ. Đại Tu Sĩ các loại kiếp số không ngừng, vì là chính là đem Đại Tu Sĩ giết chết, bởi vì ở trong mắt thiên đạo, Tu Sĩ là côn trùng có hại, phải không ngừng phun ra độc dược, độc chết. Chết ở dưới thiên kiếp, hóa thành tro bụi, đương nhiên là không cách nào trường sinh; chỉ có chịu đựng được thiên kiếp, mới có khả năng trường sinh. Muốn tăng cao tu vi, lại phải được lịch chín lượt thiên kiếp, Nguyên Thần thuần dương. Liền, Đại Tu Sĩ chia làm mười cái cảnh giới: Nguyên Thần Đại Tu Sĩ, Nhất kiếp Đại Tu Sĩ, Nhị kiếp Đại Tu Sĩ, mãi đến tận Cửu kiếp Đại Tu Sĩ. Tiên Nhân, là cực hạn của Tiên Đạo. Cho tới cảnh giới Tiên Nhân, làm sao phân chia tỉ mỉ, lại là cũng còn chưa biết. "Cái kia Võ Đạo, lại là làm sao phân chia?" Lưu Tú hỏi. "Võ Đạo, cũng là tam đại cảnh giới, lại là chia làm một số cảnh giới nhỏ. Tam đại cảnh giới vì là, Phàm Nhân cảnh, Ngư Long cảnh, Đại Đế cảnh. Cảnh giới Phàm Nhân, bước thứ nhất là Thối Thể, giống như đánh như sắt thép, loại bỏ đi trong thân thể một ít tạp chất, để thân thể thể phách trở nên mạnh mẽ, làm thể phách cường đại đến mức nhất định, sẽ lấy ra tự thân tinh khí, hóa thành chân khí; tiếp theo muốn rèn luyện kinh mạch, để tự thân kinh mạch có thể chứa đựng càng nhiều chân khí, chân khí càng chất phác, cường đại hơn. Mạnh mẽ chân khí, bắt đầu từng bước một rèn luyện xương cốt, ôn dưỡng xương cốt, để xương cốt trở nên mạnh mẽ." "Mà xương cốt mạnh mẽ, cốt tủy cũng sẽ theo mạnh mẽ; theo cốt tủy mạnh mẽ, cốt tủy tạo huyết công năng cũng là theo mạnh mẽ, tinh lực cũng là theo dồi dào, tự thân tinh khí cũng là dồi dào, sinh ra chân khí số lượng tăng nhanh. Chân khí lại là sẽ ôn dưỡng xương cốt, xương cốt ôn dưỡng cốt tủy, cốt tủy ôn dưỡng xương cốt, do đó hình thành một cái tuần hoàn hoàn mỹ." Thiên Xà vương nói rằng. Lưu Tú lập tức có loại "thể hồ quán đỉnh" cảm giác, đối với Võ Đạo lý giải, có cấp độ sâu thể ngộ. Cảnh giới Phàm Nhân, chia làm hai đại cảnh giới, ngày kia cảnh cùng Tiên Thiên cảnh. Ngày kia cảnh, chia làm Thối Thể, Dịch Cân, Đoán Cốt; Tiên Thiên cảnh, chia làm Tẩy Tủy, Hoán Huyết, Thông Khiếu. Chỉ là những này cảnh giới phân chia thế nào, vì sao như sự phân chia này, Lưu Tú cũng không biết. Mà hiện tại, Thiên Xà vương đưa ra hoàn mỹ đáp án. Thối Thể, mạnh mẽ thân thể, rèn luyện tinh khí, ngưng tụ chân khí; Dịch Cân, mạnh mẽ kinh mạch, chứa đựng càng nhiều chân khí; Đoán Cốt, chân khí rèn luyện, ôn dưỡng xương cốt; Tẩy Tủy, rèn luyện cốt tủy, cường hóa tạo huyết; Hoán Huyết, không ngừng cải tạo huyết thống, cường tráng khí huyết. Tinh khí, chân khí, kinh mạch, xương cốt, cốt tủy, khí huyết các loại, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một cái đại tuần hoàn, lớn mạnh thể phách. "Cái kia Thông Khiếu là cái gì?" Lưu Tú hỏi. "Thông Khiếu, là mở ra tự thân khiếu huyệt, tiếp ứng chư thiên Tinh Thần chi lực, rèn luyện thân thể!" Thiên Xà vương nói: "Phàm Nhân cảnh sáu cái cảnh giới nhỏ, đều là vì đánh căn cơ, căn cơ thâm hậu, tương lai đi được xa; căn cơ nông cạn, tương lai con đường ngắn hẹp! Phàm Nhân cảnh bên trên, vì là Ngư Long cảnh, Ngư Long cảnh võ giả, còn gọi là Võ Đạo tông sư. Cảnh giới Ngư Long, trải qua chín lần lột xác, mới có thể thành tựu Đại đế!" "Tu đạo bước thứ nhất, là Nhập Định, quan tưởng, xúc động Tinh Thần chi lực, rèn luyện linh hồn; mà Võ Đạo, Thông Khiếu cảnh giới, cũng là xúc động Tinh Thần chi lực, rèn luyện thân thể. Hai người có thể có cái gì huyền diệu?" Lưu Tú không khỏi hỏi. Thiên Xà vương nói: "Tiên Đạo, tu luyện linh hồn; Võ Đạo, tu luyện thể phách. Hai người nhìn như đi được lộ không giống, kỳ thực trăm sông đổ về một biển. Làm Tiên Đạo, tu luyện tới Đại Tu Sĩ thì, bắt đầu thôi thúc Nguyên Thần lực lượng, rèn luyện thân thể; mà đến Võ Đạo, đến Ngư Long cảnh thì, bắt đầu khởi động thân thể khí huyết, ôn dưỡng linh hồn, lớn mạnh linh hồn!" "Tiên Đạo nhất mạch, công kích phương pháp, trò gian chồng chất, huyền diệu đông đảo, nhiều thủ đoạn; mà Võ Đạo nhất mạch, đơn giản đến cực điểm, nhưng là ác liệt đến cực điểm!" Lưu Tú hỏi: "Cái kia Văn Đạo nhất mạch, lại là làm sao phân chia?" "Văn Đạo nhất mạch, cũng là chia làm đại cảnh giới, mỗi cái cảnh giới, lại là chia làm một số cảnh giới nhỏ. Tam đại cảnh giới vì là, Nho Sĩ, Đại Nho, Thánh Nhân. Cảnh giới Nho Sĩ, chia làm ba cái cảnh giới nhỏ. Cảnh giới thứ nhất, Thư khí sinh ra linh tính, viết ra văn chương, có chứa lớn lao linh tính, chữ viết giống như còn sống, văn chương giống như còn sống; cảnh giới thứ hai, trong Thư khí sinh ra ý chí, viết ra văn chương có chứa ý chí, có kinh sợ quỷ thần khả năng; cảnh giới thứ ba, Thư khí sinh ra dị tượng, hoảng sợ, mang theo thiên địa oai. Này ba cái cảnh giới, cũng không sẽ mang đến lực chiến đấu mạnh mẽ, càng sẽ không trường sinh, trên bản chất như trước là phàm nhân!" Thiên Xà vương nói: "Linh tính, đại diện cho Thư khí còn sống; ý chí, đại diện cho Thư khí đã có đạo; dị tượng, đại diện cho được thiên địa tán thành. Mà đem ba người hợp nhất, Thư khí hoá hình mà ra, ngưng tụ là thực thể, có thể thành tựu Đại Nho. Đại Nho, mỗi câu nói chính là pháp tắc của thiên địa, nhất khí trấn sơn hà, sức chiến đấu mạnh mẽ, không kém hơn Đại Tu Sĩ, Võ Đạo tông sư, càng ít ỏi! Mà Đại Nho bên trên, là Thánh Nhân!" Tiên Đạo, chia làm tam đại cảnh giới, Tu Sĩ, Đại Tu Sĩ, Tiên Nhân; Võ Đạo, chia làm tam đại cảnh giới, Phàm Nhân cảnh, Ngư Long cảnh, Đại Đế cảnh; Văn Đạo, chia làm tam đại cảnh giới, Nho Sĩ, Đại Nho, Thánh Nhân. . . . "Vậy ta hiện tại, làm sao tự cứu? Tu vi võ đạo, mới vẻn vẹn là Thối Thể; mà Văn Đạo, đúng là cảnh giới thứ hai của Nho Sĩ, làm sao không có một tia sức chiến đấu?" Lưu Tú thở dài nói. So với Tiên Đạo, Võ Đạo, Văn Đạo nhất mạch, thế yếu quá vì là rõ ràng. "Văn Đạo tu sĩ, không tới cảnh giới Đại nho, không có một tia sức chiến đấu; mà ngươi hiện tại là cảnh giới thứ hai của Nho Đạo, đương nhiên cũng không một tia sức chiến đấu. Bất quá, nhưng có thể thôi thúc Văn bảo, phát động tấn công, giết chết hắc điếm mọi người!" Thiên Xà vương nói rằng. "Văn bảo, đó là cái gì?" Lưu Tú mờ mịt nói. "Văn bảo, chia làm cấp ba, Nho Sĩ Văn Bảo, Đại Nho Văn Bảo, Thánh Nhân Văn Bảo. Thánh Nhân Văn Bảo, có thể trấn áp bộ tộc, một quốc gia, một đời gia số mệnh, càng có thể thôi thúc Văn bảo, phát động tấn công, đồ tiên diệt thần; Đại Nho Văn Bảo, có giáo hóa lực lượng, có thể trấn áp một ít thế gia số mệnh, có thể gặp không thể cầu, ít ỏi đến cực điểm. Mà Nho Sĩ Văn Bảo, không có trấn bảo vệ khí vận lực lượng, nhưng là có thể mở ra trí tuệ, dẫn dắt tâm linh, cũng là quý giá đến cực điểm!" Thiên Xà vương thở dài nói: "Văn bảo, có thể bị chúng sinh khí ôn dưỡng; Văn bảo đang đại chiến bên trong, hao tổn nghiêm trọng, cũng có thể tiêu vong. Thời đại hiện nay, thế nhân không tin Thánh Nhân chi đạo, chỉ tín ngưỡng sức mạnh lại là liên tục đại chiến, vô số Văn bảo vỡ vụn, còn sót lại Văn bảo không nhiều rồi!" "Cái kia Văn bảo, là cái gì? Ta vẫn không hiểu!" Lưu Tú nói rằng.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang