[Dịch] La Thông Tảo Bắc

Chương 10 : Bạch Lang quan Ngân Nha trổ tài, Thiết toán bài cả thắng Đường tướng

Người đăng: Lịch sử Việt Nam

Ngày đăng: 14:11 08-01-2019

Khi đóng trại xong rồi, Du Dũ Đức nói với Đơn Thiên Thường rằng: - Bây giờ hãy còn sớm, vậy để tôi đi khiêu chiến thử coi. Đơn Thiên Thường cản rằng: - Tướng Bắc Phiên nhiều kẻ đại tài, ta chớ có nên háo thắng. Du Dũ Đức nói: - Tôi có nghề bắn ná dưới chân hay lắm, không hề gì đâu mà anh lo. Du Dũ Đức dứt lời liền hươi búa lên ngựa, xông ra trước ải kêu lớn lên rằng: - Bớ quân sĩ trên thành, hãy báo với chủ tướng ngươi ra đây mà hội chiến với ta. Quân Phiên nghe nói lật đật chạy vào phi báo tức thời. Nguyên tướng giữ ải Bạch Lang này tên là Thiết Bối Ngân Nha, mình cao một trượng, lưng lớn mười vây, đầu lớn mắt to, khi ra trận thường dùng cây thiết toán bài, sức mạnh muôn người không địch. ( Cây thiết toán bài này bề dài sáu thước, bề ngang ba thước, bề gác hai thước, nặng một ngàn năm trăm cân ). Lúc ấy Thiết Bối Ngân Nha đang ngồi trong dinh bàn luận việc quân với chúng tướng, xảy thấy quân sĩ chạy vào báo rằng: Đường binh đã kéo đến, có tướng khoe tài khiêu chiến trước ải quan. Thiết Bối Ngân Nha nghe cười ha hả nói: - Nó đà tới số nên mới đến đây. Nói rồi truyền quân khiêng toán bài ra, xách thót lên ngựa phát pháo khai thành xuất trận. Ngoài thành Du Dũ Đức đang đợi, bỗng nghe trong thành pháo nổ, kế xông ra một tướng dị kỳ, tay cầm khối sắt quá to, bèn nạt rằng: - Thằng mọi Phiên! Hãy xưng tên mà chịu chết! Thiết Bối Ngân Nha cười nói: - Mi muốn biết tên ta sao? Ta là bộ hạ củ Tô Xa Luân nguyên soái, Bạch Lang quan tổng binh Thiết Bối Ngân Nha đây. Du Dũ Đức nói: - Ta không biết Tô Xa, Thiết Bối gì hết! Mau dâng thành thì toàn mạng, nếu nghịch mạng cặp búa này bửa óc. Thiết Bối Ngân Nha dựng mày nạt rằng: - Thằng chết bầm vô lễ! Hãy thông tên đi đặng ta cho lãnh một bài biết sức. Du Dũ Đức nói: - Đường trào La nguyên soái giá hạ, tiên phuông Du Dũ Đức đây. Thiết Bối Ngân Nha cười nói: - Tội nghiệp! Ai biểu đặt tên là Du Dũ Đức làm chi, hôm nay phải tuyệt mạng. Dũ Đức nghe qua cả giận, liền múa cặp búa xông tới chém nhầu, Thiết Bối Ngân Nha đưa toán bài ra đỡ, nghe cái rảng cặp búa con văng đâu mất! Du Dũ Đức hoảng king toan quay đầu ngựa chạy, kế bị Ngân Nha tiếp cho một toán bài nữa nát đầu. Đơn Thiên Thường ở sau trận thấy vậy khóc lớn lên rằng: - Em ta chết rồi! Ta quyết trả thù cho đặng. Nói rồi hươi sóc giục ngựa tới toan đánh, Thiết Bối Ngân Nha đưa bài lên nạt rằng: - Mầy muốn chết thì hãy xưng tên cái đã! Đơn Thiên Thường nói: - Ta là Đơn Thiên Thường, tướng tiên phuông của La nguyên soái đây. Thiên Thường nói dứt lời liền cử sóc nhắm đầu Ngân Nha đâm tới, Ngân Nha cầm toán bài đánh lên, Thiên Thường vuột tay sóc bay đâu mất, Ngân Nha cười ngất cho thêm một bài nữa, Thiên Thường nhào xuống ngựa dẹp thây. Binh Đường thấy hai tướng tiên phuông đã tử trận thì hoảng hồn, đua nhau kéo chạy thối về báo tin cho nguyên soái. Lúc ấy La Thông đang kéo binh tới, xảy gặp bại binh lai báo rằng: - Đơn tiên phuông và Du Dũ Đức ra trận, bị Phiên tướng đập chết hết rồi. La Thông nghe nói giật mình la: - Cha chả! Phiên tướng mạnh dữ đến thế sao? Tội nghiệp Đơn ca tuổi nhỏ mà thác oan, hại tông mộn tuyệt diệt. La Thông than dứt lời liền hối quân kéo rút đến gần ải nổi súng an dinh. Lúc ấy trời đã xế chiều, La Thông truyền quân canh nghiêm ngặt đặng nghỉ ngơi một đêm sau đó xuất trận. Ngày thứ, trời vừa rựng sáng, La Thông thăng trướng, chư tướng hầu hạ hai bên, La Thông hỏi: - Hôm nay có tướng nào dám đi khiêu chiến? Trình Thiết Ngưu bước ra nói: - Tôi xin lãnh mạnh cho. La Thông nói: - Trình huynh có đi phải cẩn thận đề phòng. Trình Thiết Ngưu nói: - Xin nguyên soái chớ lo! Dứt lời hươi búa lên ngựa, dẫn binh xông tới bên thành khiêu chiến. Tiểu Phiên ngó thấy lật đật vào phi báo tức thì. Thiết Bối Ngân Nha nghe báo mỉm cười, vội vã xách toán bài lên ngựa khai thành xuất trận. Trình Thiết Ngưu xem thấy Ngân Nha cầm toán bài mà nghĩ thầm rằng: Trong mười tám món binh khí, món nào mình cũng từng biết hết, mà thằng này nó cầm cái gì lạ như vầy kìa! Bộ thế bên này hay dùng những thứ như vầy chăng? Thiết Ngưu nghĩ rồi liền nạt rằng: - Phiên tướng biết tài ngọn búa ta chăng? Hãy mau dâng ải quy hàng, không thôi bỏ mạng. Thiết Bối Ngân Nha cười nói: - Chớ nói rộn nhiều lời, hãy xưng tên nghe thử. Trình Thiết Ngưu nói: - Mi muốn biết tên ta phải ngồi cho vững, kẻo vừa nghe giật mình té bể óc đi giờ. Ta là con của Lỗ quốc công Trình thiên tuế, tên là Trình Thiết Ngưu đây. Ta vâng lệnh La nguyên soái, ra thỉnh thủ cấp ngươi về nạp. Thiết Ngưu nói dứt lời liền hươi búa chém tới. Ngân Nha đỡ cho một bài, Thiết Ngưu gần nhào xuống ngựa, rồi tiếp thêm một bài, Trình Thiết Ngưu ráng đỡ xé tuốt hổ khẩu tay, thất kinh la hoảng rằng: - Thằng cẩu Phiên mạnh thiệt. Vừa nói vừa giục ngựa chạy dài. Ngân Nha cười ngất chẳng thèm rượt theo, đứng đó lấy roi chỉ qua dinh Đường nói lớn rằng: - Có ai thiệt tài sao không ra trận, lại sai tướng dở làm chi! Còn Trình Thiết Ngưu chạy dài đến dinh, bẩm với nguyên soái rằng: - Thằng tướng Phiên mạnh quá, tôi đánh không lại, xin nguyên soái rộng dung. La Thông giận lắm quở rằng: - Mới xuất trận đầu mà để cho đại bại, thật quá tệ muôn phần, hãy lui ra cho rảnh. La Thông dứt lời bèn hỏi chúng tướng rằng: - Còn ai dám ra trận nữa chăng? Tần Hoài Ngọc bước tới thưa: - Xin nguyên soái cho tôi đi thử. La Thông nói: - Tần huynh đi thời chắc thắng, nhưng phải ráng giữ gìn. Tần Hoài Ngọc đắc lệnh, đề thương lên ngựa xông ra. Tần Hoài Ngọc đến nơi, Ngân Nha xem thấy nạt rằng: - Đường tướng tên chi, hãy mau xưng ra, đừng có chạy nữa. Tần Hoài Ngọc nói: - Ta là Tần Hoài Ngọc, con của Hộ quốc công Tần Thúc Bảo. Thiết Bối Ngân Nha cười rằng: - Vậy mầy là con Tần Thúc Bảo đây sao? Tần Hoài Ngọc Nạt rằng: - Ngươi đã biết danh ta, sao chưa trói mình chịu chết! Nói rồi đâm một giáo, Ngân Nha đưa toán bài ra đỡ, làm cho ngựa Hoài Ngọc lui trên mười bước, đánh đặng bảy tám hiệp, Hoài Ngọc liệu thế cự không lại bèn giục ngựa chạy tuốt về. Trong trại, La Thông đang ngồi chời tin, xảy thấy Hoài Ngọc mệt thở hào hển về thưa rằng: - Thiệt quả tướng Bắc Phiên này mạnh lắm, tôi đánh chẳng lại, xin nguyên soái rộng dung. La Thông lắc đầu nói: - Thắng bại là lẽ thường, anh hãy lui ra an nghỉ. Nhưng ai địa đầu mà phá không nổi thì làm sao đi thấu Mộc Dương thành. Thế này bổn soái phải xuất trận mới xong. La Thông dứt lời liền nai nịt đề thương lên ngựa, dẫn chúng tướng kéo binh mã ra dinh. Thiết Bối Ngân Nha thấy bên Đường kéo ra một đạo binh rất đông, đi đầu là một viên tiểu tướng, bèn giục ngựa tới nạt rằng: - Thằng nhỏ tên họ là chi? Mau thông cho ta biết! La Thông nói: - Bổn soái là La Thông, con của Việt quốc công La Thành đây. Thiết Bối Ngân Nha nghe nói thất kinh nghĩ thầm: - Thằng này con La Thành, chắc nó giống cha tài lắm chẳng chơi. Nghĩ rồi liền nói: - Họ La mi có giỏi thì giỏi bên Trung Nguyên, chứ qua đây ắt bị Thiết Bối nhai xương. La Thông căm giận nạt rằng: - Chớ có nhiều lời, hãy coi cây giáo bổn soái đây. Nói xong đâm qua một giáo, Thiết Bối Ngân Nha đỡ khỏi đập lại một bài, rồi đó hai tướng đánh vùi với nhau trên năm chục hiệp không phân thắng bại. La Thông càng đánh càng khoẻ, còn Ngân Nha mệt thở pho pho, bèn cử bài đỡ thương dừng lại hét rằng: - La Thông mạnh thiệt! La Thông nói: - Mi sợ ta rồi sao? Ngân Nha giận nói: - Dễ sợ minh không! Chớ có khoe tài, ta quyết lấy đầu cho đặng. Nói rồi đánh nữa, đánh thôi mùi mẫn trót sáu mươi hiệp cầm đồng. La Thông mới nghĩ thầm rằng: - Ta trá bại mà giết nó mới xong. Nghĩ rồi bèn đâm bậy một thương quày ngựa bỏ chạy. Thiết Bối biết La Thông trá bại nên chẳng rượt theo, đứng đó cười lớn rằng: - La Thông! Ngươi có tài thì trở lại đánh với ta, chớ lập kế đâm lén người như thế dở lắm. La Thông nhắm gạt chẳng được, bèn trở lại đánh nhầu một trận nữa tới đỏ đèn mà vẫn cầm đồng, rồi đó hai bên đều thâu binh về hết. La Thông về đến dinh, các tướng ra nghinh tiếp. La Thông than rằng: - Thằng Phiên này giỏi lại khôn, ta không biết làm sao mà lấy thành cho đặng? Trình Giảo Kim than rằng: - Nay phá không nổi ải Bạch Lang, thì làm sao đi tợi Mộc Dương thành mà cứu giá cho được? La Thông nói: - Xin bác chớ đem lòng phiền não! Để mai cháu quyết một trường huyết chiến cùng nó ắt xong. Nói rồi truyền binh dọn cơm ăn, và cắt binh tướng cảnh giới. Ngày thứ, trời vưa rựng sáng, La Thông dẫn binh đến trước ải khiêu chiến. Quân Phiên vào phi báo, Ngân Nha xách bài ra ẩu đả với La Thông, đánh tới tối mà cũng cầm đồng, ai về dinh nấy. Qua bữa sau, hai tướng cùng hội chiến với nhau nữa, mà cũng chẳng ai hơn, đánh trọn ba ngày bất phân thắng bại. Đến ngày thứ tư, bữa sáng ấy La Thông thăng trướng, lúc bấy giờ Trình Giảo Kim còn ngủ sau dinh. La Thông đang ngồi bỗng nhiên xây xẩm bần thần, bèn cúi đầu trên án ngủ phức đi. Hai bên chư tướng thấy vậy, định cho nguyên soái vì xuất chiến ba ngày mỏi mệt, đêm ngủ chưa đã nên gia thêm, nên chẳng dám kêu, cứ đứng chung quanh hầu hạ. Còn La Thông trong lúc mơ màng, chợt thấy ngoài cửa bước vào hai người, một người đội mão rồng mặc áo gấm, râu ba chòm vắn, da sậm mặt xéo mày dày, con mắt bên tả có nổi lên một gân máu đỏ, còn một người nữa đầu đội kim khôi, mình mang giáp huyết, mặt trắng môi son, mày tằm mắt phụng, châu thân khô đầy những máu như thể bị thương. Hai người ấy bước tới trước mặt La Thông khóc và nói rằng: - Mầy là đồ bất hiếu! Không lo báo oán cho ông cha, lại chẳng vâng lời mẹ dạy! Giỏi lắm sao mà làm nguyên soái? Tài chi mà dám đánh Bắc Phiên? La Thông nghe mắng thất kinh bèn hỏi: - Chẳng hay nhị vị là ai má quở tôi chuyện ấy? Người có râu nói: - Ta là La Nghệ, ông nội của mầy, còn người này là La Thành, vốn cha mầy đó. Ta cùng cha mầy trung nghĩa, mà chịu thác oan, cả mấy năm nay ngậm hờn nơi chín suối, bây giờ về mách bảo, cho mầy báo oán trả cừu. La Thông nghe qua vùng khóc lên mà rằng: - Bây giờ con mới biết mặt ông, cha thật nỗi mừng này chi xiết. Xin cha ông nói tên cừu nhân cho con rõ, đặng con lo báo thù trả oán. La Nghệ nói: - Cháu có lòng chí hiếu, thật đáng khen, còn sự tích này cháu muốn tường, thì hỏi Lỗ quốc công sẽ rõ. La Thông cúi đầu vâng dạ, kế La Thành bước lại nói rằng: - Con có lòng cứu chúa, mà phá chẳng nổi ải Bạch Lang, vậy để cha cho con vật này, giết Thiết Bối Ngân Nha dễ lắm. La Thông hỏi: - Chẳng hay cha cho con vật chi đó? La Thành nói: - Con đừng hỏi làm chi! Để cha đút nó trong tay áo con đây, xem qua thì rõ. Dứt lời bèn đút vậy ấy vào tay áo La Thông, rồi xô La Thông ra một cái rồi nói rằng: - Thôi! Con hãy trở dậy, cha đi đây… La Thông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầy mình, xem chung quanh thấy chư tướng hầu hạ đủ đầy, còn ông, cha đi đâu mất. La Thông liền truyền quân sĩ ra dinh sau mời Lỗ quốc công. Giây lát Trình Giảo Kim bước ra, hỏi La Thông rằng: - Cháu cho mời bác ra có việc chi chăng? La Thông nói: - Xin bác tạm ngồi, cho cháu hỏi thăm một chuyện. Giảo Kim ngồi xuống hỏi: - Cháu muốn hỏi chuyện gì? Hãy nói đi! La Thông nức nở thưa rằng: - Cháu mới nằm một điềm chiêm bao lạ lắm! Thấy ông cha cháu về mách bảo, biểu phải báo thù. Cháu hỏi ai là cừu nhân, thì ông cháu dạy biểu hỏi thăm bác. Nên cháu mời bác ra đây, xin bác thuật rõ cho cháu tường. Trình Giảo Kim nghe qua thất kinh nói: - Thúc phụ và hiền đệ thật hiển linh, mới hiện hồn về ban ngày mà mách bảo. Nhưng ngặt một điều là ải này lấy chưa đặng nên bác chẳng dám nói ra, xin cháu hãy an lòng, đợi khi đến Mộc Dương thành, rồi bác sẽ tự thuật đầu đuôi cho cháu rõ. La Thông chẳng bằng lòng, bèn làm bộ sợ hãi nói: - Bác ôi! Không xong đâu! Ông tôi có hăm rằng: Nếu bác không chịu nói ra, ông tôi sẽ bắt hồn bác xuống Diêm đình hầu kiện. Trình Giảo Kim thất kinh xanh mặt bèn lật đật vái rằng: - Xin chú, em đừng bắt, để tôi thuật cho cháu nó nghe. La Thông thấy vậy mừng lắm mà rằng: - Xin bác làm ơn nói cho chính chắn. Trình Giảo Kim nói: - Việc này chẳng nhắc đến thì thôi, chớ nhắc ra muôn vàn bi thảm! Nói xong kêu gia tướng dạy rằng: - Chúng bây hãy ra đằng sau trại, lại phòng ta dỡ gương lấy gói tên me đem ra đây. Gia tướng vâng lời, vào lấy đem ra lập tức. Trình Giảo Kim thấy gói tên me, liền khóc và nói với La Thông rằng: - Cháu ôi! Cháu hãy mở gói ấy mà coi, rồi bác sẽ nói cho cháu biết. La Thông y lời mở gói ra thấy những tên me, chẳng rõ chi bèn hỏi: - Tên này có quan hệ chi, xin bác cắt nghĩa cho cháu tường với! Giảo Kim nói: - Đây là vật hại cha cháu đó! Nguyên khi trước ông cháu bị một mũi tên vào con mắt bỏ mình, rồi sau cha cháu bị bó tên me này mà chết. La Thông hỏi: - Chẳng hay ai bắn ông, cha tôi, và bây giờ nó ở tại đâu? Trình Giảo Kim nói: - Thằng bắn ông, cha cháu đó là Ngân quốc công Tô Định Phương, bây giờ nó đang bảo giá tại Mộc Dương thành. La Thông hỏi: - Nó là đồng liêu phò một chúa, sao cớ gì lại giết cha tôi? Trình Giảo Kim nói: - Nguyên thuở trước đời nhà Tùy, vì vua Dượng đế lỗi đạo, nên các nơi làm phản xưng vương. Lúc ấy Tô Định Phương phò Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức, đem binh qua đánh Hà Bắc là chỗ ông nội cháu trấn giữ, ông nội cháu đem binh ra cự địch, bị Tô Định Phương bắn trúng nhằm con mắt tả, về đến dinh nhổ mũi tên ra liền chết, đến sau ông già cháu cũng lầm mưu nó, sa ngựa tại Ứ Nê Hà, bị nó trên bờ bắn nát mình mà chết. Thương hại cha cháu bị bắn cả thảy một trăm bảy cái tên me, bác đem thây về chôn, nhổ ra thấy cái lưng lủng như mặt rỗ. La Thông nghe dứt đỏ mặt hét lớn rằng: - Tôi nguyện phân thây Tô Định phương trăm mảnh, mà báo cừu cho tổ phụ. Nghĩ lại họ La ba đời trung nghĩa công lao đối với nước nhà rất nhiều, thế mà vua chẳng thương phận thác oan mà báo cừu, lại phong cho cừu nhân làm quan cực phẩm, nếu tôi chẳng móc gan Tô tặc, thì thề chẳng đứng làm người. La Thông đang lúc thịnh nộ, xảy thấy quân sĩ vào báo rằng: - Có quan vận lương là Tô Lân, Tô Phụng chở lương về đến. La Thông nghe đến cả giận nạt rằng: - Hãy trói quách Tô Lân, Tô Phụng đem nạp cho mau. Quân sĩ vâng lệnh bắt trói dẫn vào. Tô Lân, Tô Phụng quỳ thưa: - Bẩm nguyên soái! Hai anh em tôi mới vận lương về đến, chưa hề phẹm tội chi, sao nguyên soái muốn hành hình oan như vậy? La Thông nghe hỏi biết mình có lỗi, nhưng chẳng lẽ đem sự báo thù mà giết, bèn truyền lệnh rằng: - Tô Lân hãy đem lệnh tiễn ra đánh ải Bạch Lang, phải cho thắng, chứ thua về thì ta cứ theo quân pháp mà trị tội. Nói rồi truyền quân mở trói, anh em họ Tô lãnh lệnh tiễn lui ra. Ra ngoài rồi Tô Phụng hỏi Tô Lân rằng: - Chẳng biết nguyên soái vì việc chi mà giận muốn giết chúng ta, nay lại sai anh phải ra lấy ải Bạch Lang, nếu thua về bị tội, vả tướng Phiên này tài lắm, chắc phen này anh chết rồi! Tô Lân khóc nói: - Em không thấy ý La Thông sao? Tô Phụng nói: - Em thiệt không biết, chẳng hay vì duyên cớ chi vậy? Tô Lân nói: - Khi anh em ta về mới đến dinh, La Thông chẳng thèm hỏi coi lương nhiều, thiếu đủ, lại truyền lệnh trói hết dẫn vào. Lúc ấy anh thấy La Thông nước mắt chưa ráo, chắc nó nhớ đến cừu xưa, muốn giết anh em ta trả oán, nhưng chẳng tìm ra cớ, nên mới làm ngặt sai anh phải phá ải, vả bây giờ La Thông đang cầm quyền cả trong tay, chắc tánh mạng anh đây phải khốn. Tô Phụng nói: - Anh cứ an lòng đi đánh, dầu chẳng may bại trận em sẽ tâu rổi cho anh. Tô Lân nói: - Anh chắc La Thông quyết báo cừu, nếu thua về dầu em rổi tâu thế nào cũng không đặng. Thôi bây giờ em hãy theo lược trận, anh ra đánh thử một phen, sống thác bề nào tới đâu hay đó. Tô Phụng khen phải, rồi đó anh em lên ngựa hươi binh khí thẳng đến bên thành. Khi anh em họ Tô đi rồi, La Thông mới nói với Trình Giảo Kim rằng: - Lúc ấy thân phụ tôi có bảo tôi rằng: Nếu con muốn phá đặng ải Bạch Lang, thì cha cho con một vật, nói rồi đút vật ấy trong tay áo tôi, nhưng chẳng biết chân giả thế nào, này giờ tôi chưa coi đến. Trình Giảo Kim nói: - Vậy cháu hãy thử xem lại coi thế nào! La Thông vâng lời, thò trong tay áo lấy ra đặng một mảnh giấy, trên đó có vẽ một cái cung tròn vo và một mũi tên. La Thông không hiểu cớ chi mới hỏi Giảo Kim. Giảo Kim nói: - Cái này rất lạ! Bác đoán không ra, nhưng hồn trung lương muốn giúp triều đình mà cho vật này, thì nó chẳng phải là đồ vô dụng, để bác suy nghiệm thử coi. Trình Giảo Kim suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu lia lịa nói rằng: - Phải rồi! Phải rồi! Cái này là nguyệt nhi nổ, của cha cháu hay dùng năm xưa. La Thông hỏi: - Nguyệt nhi nổ là cái chi vậy? Trình Giảo Kim nói: - Nguyệt nhi nổ là cái ná nhỏ bằng trang mặt trăng, nếu ra trận đánh không thắng, thì lấy nguyệt nhi nổ bắn thình lình, ắt giặc kia phải chết, ông già cháu ngày xưa thường dùng nó mà giết lắm tướng tài, hôm nay mới vẽ họa đồ cho cháu đây, vậy hãy tập bắn cho hay, đặng ra đó bắn thằng Phiên tướng. La Thông nói: - Tôi thuở nay chưa hiểu cách dùng, thì làm sao mà luyện tập tinh thông cho đặng? Giảo Kim nói: - Việc ấy cháu khỏi phải nhọc lòng! Vì lúc trước cha cháu có chỉ cách dùng cho bác, bác biết hết nhưng chẳng tập nên không rành, vậy cháu hãy biểu quân nó làm, rồi bác sẽ chỉ cho. La Thông cả mừng liền trao họa đồ cho quân đi liệu. Nói qua anh em nhà họ Tô đến trước ải khiêu chiến, bị Thiết Bối Ngân Nha đánh thôi đại bại, túng thế phải về trại thưa với La Thông rằng: - Bẩm nguyên soái! Thiết Bối Ngân Nha quả quá tài cao, chúng tôi đánh chẳng lại về đây, xin nguyên soái rộng tình thứ tội. La Thông trợn mắt nạt rằng: - Tô Lân! Binh mới đến ải đầu, ngươi không rán cho thắng trận lại sợ chết trở về, tướng bất tài như thế còn để làm chi. La Thông nói dứt lời, truyền quân sĩ đem ra chém mà bêu thủ cấp. Quân sĩ nghe lệnh rút gươm thộp cổ Tô Lân dẫn đi. Tô Phụng điếng hồn, lệt đật quỳ lạy thưa rằng: - Việc binh gia thắng bại là lẽ thường, xin nguyên soái dung anh tôi lần thứ nhất. La Thông nghe nói nạt luôn rằng: - Thế thường công thưởng tội trừng, sao mi dám cả gan chống trả cùng ta? Quân sĩ! Mau dẫn Tô Phụng ra đánh bốn chục côn đền tội. Quân sĩ đắc lệnh, kéo Tô Phụng ra ngoài, đánh bốn chục côn bò la bò lết! Tô Phụng bị đánh rồi, ngó lên thấy quân sĩ đã chém đầu Tô Lân thì khóc ròng, rồi ráng lần mò về trại. Về đến nơi, Tô Phụng nghĩ thầm: - Ngày nay La Thông nó quyết báo tiền cừu, đã giết chết anh mình, nếu mình cũng ở đây chắc cũng có ngày bị nữa! Tô Phụng tính thế không xong, bèn gom góp hành lý, chờ đến canh ba lẻn ra trốn đi mất. Ngày thứ La Thông thăng trướng, xảy thấy quân sĩ ở trại Tô Phụng vào báo rằng: - Đêm hồi hôm này Tô Phụng gói quần áo, chẳng biết có việc chi mà bỏ đi đâu mất. La Thông nói: - Chắc là nó trốn rồi! Ối! Mà ba đời thằng tướng dở, đi đâu thì đi cho khuất mắt, không cần tìm kiếm làm chi. La Thông vừa nói dứt lời, kết bọn quân làm cung đem dâng nguyệt nhi nổ, La Thông cầm trao cho Giảo Kim và hỏi rằng: - Chúng nó làm như vầy có đúng với cái cung mà thân phụ cháu thường hay dùng thuở trứơc chăng? Giảo Kim xem hồi lâu rồi nói: - Đúng lắm! Thiệt là đúng lắm! Vậy cháu hãy ra sau trại, đặng bác chỉ dạy cho. La Thông vâng lời ra dinh sau luyện tập, luyện trong ba ngày đã tinh thông, hô đâu bắn trúng đó. La Thông thấy mình tập đã rành thì mừng lắm! Qua sáng ngày thứ tư, La Thông dậy sớm nai nịt hẳn hòi, cất cung nhỏ trong mình, rồi dẫn binh tướng đề thương đến bên thành. Quân Phiên vào báo cho Thiết Bối Ngân Nha, Thiết Bối Ngân Nha nghe báo cười rằng: Bộ bên nó hết tướng tài rồi, nên bữa nay mới đến đây đặng chịu chết đó. Nói rồi truyền quân thắng ngựa, xách toán bài thót lên phát pháo khai thành. La Thông ở ngoài thấy Thiết Bối Ngân Nha xông ra thì hét lớn lên rằng: - Phiên tặc! Hôm nay ta quyết lấy thủ cấp mi đây! Dứt lời liền múa giáo đâm tới, Thiết Bối Ngân Nha cử bài ra đỡ, rồi đánh đến ba mươi hiệp, La Thông trá bại, quày ngựa thối lui, Thiết Bối Ngân Nha gò ngựa lại cười lớn rằng: - La Thông! Chớ chơi miếng cũ, ta có dại gì mà đuổi theo đâu. La Thông làm thinh, lấy nguyệt nhi nổ vái rằng: - Hồn cha có linh, xin phù hộ cho con bắn nhằm tướng ấy. La Thông quay ngựa lần tới, đưa nguyệt nhi nổ nhắm ngay cổ Ngân Nha, Thiết Bối Ngân Nha chẳng hiểu cớ chi, cứ trơ mắt nhìn La Thông trân trối, bỗng mũi tên xẹt tới bắn trúng yết hầu, Ngân Nha té nhào xuống đất, La Thông thúc ngựa tới thưởng cho một giáo đi đời, rồi cùng các tướng xua binh vào đoạt ải, quân tiểu Phiên mất chủ, kéo nhau chạy tuốt về Kim Linh Xuyên.
Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé!
 
Trở lên đầu trang